Amber Jones

【虚拟演播室背景】舞台

圆形舞台设计和带有空心装饰的渐变玻璃灯创造了边缘表现的场景,此虚拟演播室背景适合娱乐,表演,综艺节目等相关虚拟演播室节目制作


支持的格式:


1. TVS-1000A/1200A Free Formats (6 angels only)


2. TVS -1000A/1200A- 2880x1620


3. HD 1 - 1280x720(.png)


4. HD 2 - 1920x1080(.png)


5. UHD - 4096x2160(.png)


6. PSD - 4096x2160(.psd)


7. MAYA (.mel) Render by V-Ray


此虚拟背景可以选择14种不同的角度


有关TVS-1000A和TVS-1200A虚拟演播室系统的更多信息,请访问:datavideo洋铭TVS系列虚拟演播室